Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-026-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 13-Apr-2017
Data e skadimit: 01-May-2017
Titulli i shpalljes: Ndertimi I rrugës Prishtine - Sinidoll – Bernicë e epërme - Bardhosh
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puta Priština - Sinidoll - Devet - Bardhoš
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: