Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-169-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 18-Apr-2017
Data e skadimit: 01-May-2017
Titulli i shpalljes: Furnizim me artikuj ushqimor per nevojat e Kuzhines të Institucioneve Parashkkollore ne Prishtinë
Nr. 616 16 169 111 Furnizim me artikuj ushqimor.docx
Notice Title: Supply of food items for the kitchen needs care institutions in Pristina
Nr. 616 16 169 111 Supply of food items for the kitchen needs care institutions in Pristina.docx
Titula Nabavke: Nabavka prehrambenih artikala za potrebe kuhinje institucija u Prištini Parashkkollore
Nr. 616 16 169 111 Nabavka prehrambenih artikala za potrebe kuhinje institucija u Prištini Parashkkollore.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: