Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-030-2-2-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-Apr-2017
Data e skadimit: 10-May-2017
Titulli i shpalljes: Hartimi i projekteve te vogla dhe te mesme per objekte te reja, rikonstruim, adaptim dhe mirembajtje
B05 Njoftim per Kontrat.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izrada sekundarnog i malih projekata za nove objekte , rekonstrukciju , adaptaciju i održavanje
B05 Njoftim per Kontrat (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: