Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-004-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 50000000-5
Data e publikimit: 24-Apr-2017
Data e skadimit: 04-May-2017
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirembajtja e automjeteve te Komunes Pjesë (lot) Servisimi dhe mirembajtja e automjeteve te Komunes - loto II-te
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit.Pdf
Notice Title: Servicing and maintenance of vehicles of the Municipality Lot Servicing and maintenance of vehicles of the Municipality of Prishtina - Pool II to
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit (2).Pdf
Titula Nabavke: Servisiranje i održavanje vozila opštine Grupa (lot) Servisiranje i održavanje vozila opštine Priština - Pool II u
B10 Njoftimi per anulimin e aktivitetit te prokurimit (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: