Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-004-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 30000000-9
Data e publikimit: 24-Apr-2017
Data e skadimit: 02-May-2017
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirembajtja e automjeteve te Komunes
B08 Njoftim per dhenje te kontrates.Pdf
Notice Title: Servicing and maintenance of vehicles of the Municipality
B08 Njoftim per dhenje te kontrates (1).Pdf
Titula Nabavke: Servisiranje i održavanje vozila opštine
B08 Njoftim per dhenje te kontrates (2).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: