Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-002-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 25-Apr-2017
Data e skadimit: 03-May-2017
Titulli i shpalljes: Ndertimi i rrugeve ne fshatin Mramor, Suteske dhe Slivove
B08 Njoftim per dhenje te kontrates.Pdf
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Izgradnja puteva u selu Mramor, Suteske i Slivove
B08 Njoftim per dhenje te kontrates (1).Pdf
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: