Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-031-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 24-May-2017
Data e skadimit: 29-May-2017
Titulli i shpalljes: Pune shtese-Ndertimi i murit beton-Arme ne projektin Bllok pas Blloku
B08 Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni gradevinski radovi, betonski zid-pištolj u bloku nakon blok projekta
B08 Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: