Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-040-5-3-6
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 09-Jun-2017
Data e skadimit: 20-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Riparimi dhe furnizimi me inventar për tri zyre në objektin e vjetër të Komunës
Njoftim per dhenje te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Popravka i snabdevanje invenatr za tri kancelarije u opštinskoj zgradi stare
Njoftim per dhenjen e kontrates-serbisht.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: