Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-031-5-3-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 09-Jun-2017
Data e skadimit: 19-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Implementimi i projektit Bllok pas Blloku në Bregun e Diellit-Pune shtese
B52 Njoftimi per nenshkrim te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni gradevinski radovi, betonski zid-pištolj u bloku nakon blok projekta
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: