Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-175-5-3-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 15-Jun-2017
Data e skadimit: 25-Jun-2017
Titulli i shpalljes: Pune shtese- Realizimi i punimeve ne terase dhe kulm te pjerret ne objektin e zjarrfiksave
B52 Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni rad- Izvodenje radova na terasom i kosih krovova u protivpožarne objektu
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora (1).docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: