Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-17-183-5-2-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 22-Jun-2017
Data e skadimit: 02-Jul-2017
Titulli i shpalljes: Pune shtese- Renovimi i Objektit te Trafikut Urban
B52 Njoftim per nenshkrim te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni rad- Renoviranje gradskom saobrac´aju
B52 Obavestenje o potpisivanju ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: