Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: Shërbimet e Shëndetit Mendor - Prizeren
Nr. i Prokurimit: SHSHMP-20-011-5-3-5
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për nënshkrimin e kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 29-Jun-2020
Data e skadimit: 09-Jul-2020
Titulli i shpalljes: Punimet shtese - Rregullimi i hapësirave të gjelbërta në parkun e Shtëpisë integruese në Prizren
B08 Njoftim per dhenje te kontrates Punimet shtes “Punimet shtese - Rregullimi i hapësirave të gjelbërta në parkun e Shtëpisë integruese në Prizren -Prizren”.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Dodatni radovi - Uredenje zelenih površina u parku integracione kuc´e u Prizrenu
B08 ObaveÅ¡tenje o Punimet Shtese -„Dodatni radovi - Uredenje zelenih površina u parku integracione kuc´e u Prizrenu “ shshm.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: