Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-14-095-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Anulim i dhenies se kontrates
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-May-2014
Data e skadimit: 27-May-2014
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pajisje për kabinete të fizikes, kimisë dhe biologjisë për shkollat fillore dhe të mesme të Prishtinës
Njoftimi per anulimin e dhenies se kontrates.docx
Notice Title: Supply of equipment for physics labs, chemistry and biology to elementary and high schools in Prishtina
Supply of equipment for physics labs.docx
Titula Nabavke: Nabavka opreme za laboratorije fizike, xemije i biologije u osnovnim i srednji skolama u Pristini
OBAVEŠTENJE O OTKAZIVANJU DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: