Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-047-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 06-Jan-2015
Data e skadimit: 17-Jan-2015
Titulli i shpalljes: Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve – loto I-rë
Njoftim per dhenje.docx
Notice Title: Servicing andmaintenanceofvehicles- first part
Nr._14_047_211_Servicing_and_maintenance_.docx
Titula Nabavke: Servisiranjeiodržavanjevozila – pervideo
Nr. 14 047 211 Servisiranje i održavanje vozila.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: