Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-185-5-1-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 66000000-0
Data e publikimit: 13-Jan-2015
Data e skadimit: 24-Jan-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i rrugës “Stambolli’-faza e dytë
Njoftim per dhenje te kontrates 616 14 185 511 Rruga Stambolli faza e dyte.docx
Notice Title: Construction of roade “Stambolli”-second phase
CONTRACT AWARD NOTICE 616 14 185 511 Road Stambolli-second phase.docx
Titula Nabavke: Izgradnja puta „Stambolli“-druga faza
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA 616 14 185 511 Put Stambolli-druga faza.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: