Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-196-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 16-Jan-2015
Data e skadimit: 27-Jan-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i i sistemit të alarmit në tri pikat në qytet
Nr. 14 196 121 Furnizimi dhe montimi i i sistemit të alarmit në tri pikat në qytet.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža II alarmni sistem u tri tacke u gradu
Nr. 14 196 121 Nabavka i montaža II alarmni sistem u tri tacke u gradu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: