Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-059-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 23-Jan-2015
Data e skadimit: 03-Feb-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me naftë dhe derivate të naftës për nevojat e Komunës”-Faza e minikonkurecës
Njoftim per dhenie.docx
Notice Title: Supply of oil and petroleum products to the needs of the Municipality-mini competition
Contract award notice.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje naftom I derivatima nafte za potrebe Opstine-minikonkurencija
Obavestenje o dodeli ugovora.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: