Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-042-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 92000000-1
Data e publikimit: 23-Mar-2015
Data e skadimit: 16-Apr-2015
Titulli i shpalljes: “Mirëmbajtja e puseve dhe paisjeve”
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: " Održavanje bunara i objekata "
B05 Obave tenje o Ugovoruu.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: