Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-055-1-1-2
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 03-Apr-2015
Data e skadimit: 18-May-2015
Titulli i shpalljes: Kërkimi i asistencës teknike për hartimin e menyve të avansuara për fëmijët e çerdheve publike dhe furnizimi me mallra sipas menysë së pranuar
B05 Njoftim per Kontrat Asistenca teknike per menyte e ushqimit dhe furnizimi me artikuj ushqimor per qerdhe sipas menyve.docx
Notice Title: Seeking technical assistance for the design of advanced menus for public day cares and the supply of goods under the accepted menu
B05 Contract Notice 616 15 055 212.docx
Titula Nabavke: Traženje tehnicke pomoc´i za izradu naprednih menija za decu iz vrtic´a i javnu nabavku na osnovu prihvacene menijepod menije
15 055 112 Obavestenje o ugovoru, Snabdevanje hranom za javna ogdanista Ogranicen postupak.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: