Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-049-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 17-Apr-2015
Data e skadimit: 24-Apr-2015
Titulli i shpalljes: Rregullimi, aftësimi i tri pikave te sistemit të alarmit publik egzistuers me softwerin e ri
Nr. 15 049 236 Rregullimi, aftesimi i tri pikave te sistemit te alarmit publik egzistuers me softwerin e ri.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Uredba , omoguc´avajuc´i tri boda egzistuers javni alarmni sistem sa novim softverom za programiranje
Nr. 15 049 236 Uredba , omogucìavajucìi tri boda egzistuers javni alarmni sistem sa novim softverom za programiranje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: