Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-062-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 33000000-0
Data e publikimit: 17-Apr-2015
Data e skadimit: 11-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me materiale shpenzuese për nevojat e laboratorit dhe rëntgenit në QKMF
B05 Njoftim per Kontrate.docx
Notice Title: Supply with consumables material for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH
B05 Contract Notice Supply with consumables for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje materialima za potrebe laboratora i rentgena GCPM
B05 Obavestenje o Ugovoru Snabdevnje materialima za laborator i rentgen GCPM.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: