Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-227-2-2-5
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 21-Apr-2015
Data e skadimit: 01-May-2015
Titulli i shpalljes: Sanimi i rrafshit rrëshqitës nës në lagjen Arbëria.
Njoftim per dhenie te kontrates Sanimi i rrafshit rreshqites ne lagjen Arberia.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sanacija klizista u naselje Arberia
Obavestenje o dodeli ugovora Sanacija klizista u naselje Arberia.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: