Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-055-1-1-2
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim anulimi
CPV: 15000000-8
Data e publikimit: 23-Apr-2015
Data e skadimit: 03-May-2015
Titulli i shpalljes: Kërkimi i asistencës teknike për hartimin e menyve të avansuara për fëmijët e çerdheve publike dhe furnizimi me mallra sipas menysë së pranuar
NJOFTIMI PER ANULIMIN E AKTIVITETIT TE PROKURIMIT 616 15 055 112.docx
Notice Title: Seeking technical assistance for the design of advanced menus for public day cares and the supply of goods under the accepted menu
CANCELLATION NOTICE FOR THE PROCUREMENT ACTIVITY 616 15 055 112.docx
Titula Nabavke: Traženje tehnicke pomoc´i za izradu naprednih menija za decu iz vrtic´a i javnu nabavku na osnovu prihvacene menijepod menije
OBAVESTENJE O OTKAZIVANJU ZA AKTIVNOST NABAVKE 616 15 055 112.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: