Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-064-1-2-5
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 5 - E negociuar pa publikim të kontratës
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 20000000-6
Data e publikimit: 27-Apr-2015
Data e skadimit: 08-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi emergjent me artikuj ushqimor për Kuzhinën Qendrore të Instirucioneve parashkollore
Furnizimi me artikuj ushqimor per Kuzh Qendrore te IP-ve.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Snabdevanje prehrambenim artiklima za Centralnu Kuhibnju Predskolskih Institucija
snabdevanje preh.artikl.za Glavnu Kuhinju PI-ja.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: