Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-018-1-3-6
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 35000000-4
Data e publikimit: 28-Apr-2015
Data e skadimit: 04-May-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi me pajisje te TI për Drejtorin e urbanizmit
Nr. 15 018 136 Furnizimi me pajisje te TI për Drejtorin e urbanizmit.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka IT opreme za direktora urbanizma
Nr. 15 018 136 Nabavka IT opreme za direktora urbanizma.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: