Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-022-2-1-1
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 90000000-7
Data e publikimit: 28-Apr-2015
Data e skadimit: 08-May-2015
Titulli i shpalljes: Mirëmbajtja verore e rrugëve dhe trotuareve të qytetit
Nr. 15 022 211 Mirëmbajtja verore e rrugeve.docx
Notice Title: Summer maintenance of roads and sidewalks of the city
Nr. 15 022 211 Summer maintenance of roads and sidewalks of the city.docx
Titula Nabavke: Letno odrzavanje puteva i trotoara grada
Nr. 15 022 221 Letno odrzavanje puteva i trotoara grada.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: