Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-062-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 07-May-2015
Data e skadimit: 11-May-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me materiale shpenzuese për nevojat e laboratorit dhe rëntgenit në QKMF”.
B54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara.docx
Notice Title: Supply with consumables material for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH
B54 Standard Template for correction of errors in Published Notices.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje materialima za potrebe laboratora i rentgena GCPM
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: