Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-007-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 13-May-2015
Data e skadimit: 25-May-2015
Titulli i shpalljes: Sanimi i gropave dhe deformimeve të shtresave të asfaltit në rrugët dhe trotoaret e qytetit për vitin 2015- Ritender
Njoftim_per_dhenie_te_Kontrates 616 15 007 521.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Sanacija rupa i deformacija slojeva asfalta na ulicama i trotoarima grada za 2015 godinu
Obavestenje o dodeli ugovora 616 15 007 521.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: