Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-065-2-2-2
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 2 - Procedurë e kufizuar
Tipi i njoftimit: Njoftim per informata shtese ose permiresim i gabimit
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 20-May-2015
Data e skadimit: 22-May-2015
Titulli i shpalljes: ”Sherbime keshilluese per partneritet publiko privat ,investime te huaja dhe donacione”
B 54 Formulari standard per korrigjimin e gabimeve ne njoftimet e publikuara-Sherbime keshilluese per partneritet publiko privat ,investime te huaja dhe donacione.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: “Savetodavne usluge za javno- privatno partnerstvo , stranih investicija i donacija”
B54 Standardni Formular o ispravci graskama u publikovane obavestenje-Savetodavne usluge za javno- privatno partnerstvo , stranih investicija i donacija.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: