Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-063-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45442120-4
Data e publikimit: 22-May-2015
Data e skadimit: 02-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Rindërtimi, sanimi i kanalizimeve fekale primare dhe sekondare si dhe ndërtimi, sanimi dhe zgjerimi i disa rrugëve sekundare ne territorin e Komunës se Prishtinës
Nr. 15 063 521 rekonstrukcija primarnog i sekundarnog kanalizacionog sistema i obnovu.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Obnova , rekonstrukcija primarnog i sekundarnog kanalizacionog sistema i obnovu , rekonstrukciju i proširenje nekoliko sporednih puteva na teritoriji opštine Priština "
Nr. 15 063 521 Sanimi i kanalizimeve.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: