Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-087-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-May-2015
Data e skadimit: 27-May-2015
Titulli i shpalljes: Shpenzimet e Transportit për Arsim
NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Transportni troškovi za obrazovanje
OBAVEÅ TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: