Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-068-1-2-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 25-May-2015
Data e skadimit: 05-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Furnizimi dhe montimi i rezervarve të ujit në Shkolla dhe Institucione Parashkollore
Njoftim per dhenie te kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Nabavka i montaža vode rezervarve škole i predškolske ustanove
OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: