Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-093-2-3-6
Lloji i kontratës: 2 - Shërbime
Vlera e kontratës: 3 - E vogël
Procedura: 6 - E kuotimit të çmimeve
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 37000000-8
Data e publikimit: 02-Jun-2015
Data e skadimit: 04-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Organizimi i trajnimeve per mesimdhenies dhe nxenes ne kuader te projektit nga Keshilli i evropes
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: Organizovanje obuke za nastavu i studente u okviru projekta Saveta Evrope
OBAVEa TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: