Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-077-5-2-1
Lloji i kontratës: 5 - Punë
Vlera e kontratës: 2 - E mesme
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim për dhënie të kontratës
CPV: 45000000-7
Data e publikimit: 04-Jun-2015
Data e skadimit: 15-Jun-2015
Titulli i shpalljes: Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatrat Llumnicë,Barilev
Njoftim per dhenie te Kontrates.docx
Notice Title: N/A

Titula Nabavke: "Izgradnja fekalne kanalizacije u selima Llumnice,Barileve”
OBAVEA…A TENJE O DODELI UGOVORA.docx
Ri-Tenderim:
Vazhdim Afati: