Shqip  | Srpski  | English


Njoftimet
Autoriteti kontraktues: KK Prishtinë
Nr. i Prokurimit: PR616-15-062-1-1-1
Lloji i kontratës: 1 - Furnizim
Vlera e kontratës: 1 - E madhe
Procedura: 1 - Procedurë e hapur
Tipi i njoftimit: Njoftim kontrate
CPV: 93000000-8
Data e publikimit: 08-Jun-2015
Data e skadimit: 24-Jun-2015
Titulli i shpalljes: “Furnizimi me materiale shpenzuese për nevojat e laboratorit dhe rëntgenit në QKMF” –LOT 3 DHE 6- Ritender.
B05 Njoftim per Kontrate, Furnizimi me material shpenzues per laborator dhe rentgen te QKMF lot 3 dhe 6- Ritender.docx
Notice Title: Supply with consumables material for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH, Lot 3 and 6, Ri tendering.
B05 Contract Notice, Supply with consumables for the needs of the laboratory and x-ray in FMCH, lot 3 and 6- Ri tendering.docx
Titula Nabavke: Snabdevanje materialima za potrebe laboratora i rentgena GCPM, Lot 3 i 6- Ponovljen.
B05 Obavestenje o Ugovoru, Snabdevnje materialima za laborator i rentgen GCPM lot 3 i 6 - Ponovljen.docx
Ri-Tenderim: X
Vazhdim Afati: