Dokumentet

Në vijim ju mund të gjeni dokumente, materiale te trajnimit etj te cilat mund te shkarkohen që lidhen me Projektin Planet.


DIREKTIVA 2004/18/EC E PARLAMENTIT DHE E KESHILLIT EUROPIAN e 31 Mars 2004

Direktiva mbi koordinimin e procedures per dhenien publike te kontrats per pune, furnizim dhe sherbime


Paketa Ligjore e BE-së

Paketa e re ligjore e BE-së mbi Prokurimin Publik


Strategjia kombëtare e prokurimit publik

Strategjia e Trajnimit


Doracak për operatoret ekonomik

Libër Informacioni për Operatorët Ekonomik: Si të jeni i suksesshëm në Tregun Kosovar të Prokurimit Publik


Perfituesit


Public Procurement Regulatory Commission

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Regulativna komisija za javne nabavke

Tel: +381 38 213 709

e: info.krpp@rks-gov.net w: krpp.rks-gov.netCentral Procurement Agency

Agjencia Qendrore e Prokurimit

Centralna agencia nabavke

Tel: +381 38 200 155 02

e: infoaqp@rks-gov.net w: aqp.rks-gov.netProcurement Review Body

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Telo za razmatranje nabavke

Tel: +381 38 213 378

e: oshp@rks-gov.net w: oshp.rks-gov.net