Ekipi ynë

Ekipi Themeltare

Project Director: Roula Triantafillidou

Team Leader: Erzsebet Gal

Office Manager: Nora Ajeti


Ekspertet Afat-shkurter

Nikos Manolopoulos:
Trajnime, planifikim strategjik
Theodore Darmaros:
Zhvillim Institucional
Bálint Jankó:
Komunikim, relacionet me publikun
Vlora Ferizi:
Prokurim, trajnime
Sami Uka:
Trajnime
Skender Bucolli:
Komunikim, relacionet me publikun
Sabri Ramadani:
Prokurim
Vlora Kuqi:
Trajnime, monitorim i zhvillimit institucional


Perfituesit


Public Procurement Regulatory Commission

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Regulativna komisija za javne nabavke

Tel: +381 38 213 709

e: info.krpp@rks-gov.net w: krpp.rks-gov.netCentral Procurement Agency

Agjencia Qendrore e Prokurimit

Centralna agencia nabavke

Tel: +381 38 200 155 02

e: infoaqp@rks-gov.net w: aqp.rks-gov.netProcurement Review Body

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Telo za razmatranje nabavke

Tel: +381 38 213 378

e: oshp@rks-gov.net w: oshp.rks-gov.net