Projekat Planet: za transparentan i efikasan sistem javnih nabavki

U okviru projekta koji finansira Evropska Unija, sistem javnih nabavki je poboljšan na Kosovu, kako bi se obezbedilo pravilno upravljanje prirodnim resursima, transparentnost i efikasnost u javnoj potrošnji.

Projekat "Unapređenje administrativnih kapaciteta u javnim nabavkama na Kosovu" - rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu i sprovodi se od strane međunarodnog konzorcijuma koji predvodi Planet SA - povećava regulatornu i operativnu pozadinu javne nabavke.

Rad je počeo u decembru 2012, a traje do juna 2015. Tokom ovih 2,5 godine, Regulativna Komisija Javne Nabavke (RKJN), Telo za razmatranje nabavki (TRN) i Centralna agencija nabavke (CAN) prima kontinuiranu pravnu pomoć i u oblasti nabavke obezbeđujući podršku da primena zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata bude u skladu sa Direktivama EU, odražava najbolju praksu EU i da bude u praksi osnovni princip "najbolja vrednost za novac". Štaviše, projekat podržava poboljšanje javnog sistema finansijskog upravljanja i stvaranje efikasnog okvira javne uprave na Kosovu.

Projekat se sastoji od četiri komponenta:

Pružanje podrške u kreiranju politika nabavke: priprema smernica za službenike javne nabavke i pružanje pomoći u sprovođenju menadžerskih i organizacionih unapređenja RKJN, TRN i CAN.

Implementacija programa obuke u javnim nabavkama u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i mehanizma koordinacije između glavnih aktera.

Pomoć u implementaciji primarnog i sekundarnog zakonodavstva na centralnom i opštinskom nivou, obuke i mentorstvo u praćenju ugovora, i savetovanje o redovnoj upotrebi okvirnih ugovora.

Informativna kampanja u cilju podizanja svesti i razumevanje prednosti preciznog sistema javnih nabavki izmedju aktera javnog i privatnog sektora, kao i široj javnosti.


Naša kancelarija

Regulativna Komisija Javne Nabavke

Ulica Majka Tereza bb.

Bivša ugrada Grmije, Zona B - podrum B

Priština 10000

e-mail: publicprocurementkosovo@gmail.com

Languages

Beneficiaries


Public Procurement Regulatory Commission

Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik

Regulativna komisija za javne nabavke

Tel: +381 38 213 709

e: info.krpp@rks-gov.net w: krpp.rks-gov.netCentral Procurement Agency

Agjencia Qendrore e Prokurimit

Centralna agencia nabavke

Tel: +381 38 200 155 02

e: infoaqp@rks-gov.net w: aqp.rks-gov.netProcurement Review Body

Organi Shqyrtues i Prokurimit

Telo za razmatranje nabavke

Tel: +381 38 213 378

e: oshp@rks-gov.net w: oshp.rks-gov.net